Vaak gestelde vragen

U zult ongetwijfeld vragen hebben over het Positive Inquiry™ proces. Hoewel we ze graag persoonlijk beantwoorden, vind je hieronder de antwoorden op de meest voorkomende vragen die we meestal krijgen tijdens bedrijfspresentaties en coachingsessies.

FAQ > Positief Onderzoek™

Positive Inquiry is een benadering van probleemoplossing en veranderingsmanagement die zich richt op het identificeren van en voortbouwen op de positieve aspecten van een organisatie of systeem. Het is gebaseerd op het idee dat organisaties, door zich te richten op wat goed werkt, positieve verandering kunnen creëren en kunnen voortbouwen op hun sterke punten, in plaats van alleen problemen en zwakke punten aan te pakken.

Positief Onderzoek omvat een gestructureerd proces van ontdekking, analyse en actie, met een focus op het identificeren van de positieve kwaliteiten en ervaringen die al bestaan binnen een systeem. Dit proces wordt meestal uitgevoerd door middel van een reeks interviews of discussies met belanghebbenden, waarbij open vragen worden gebruikt om reflectie en verkenning aan te moedigen.

Het doel van Positief Onderzoek is om een gezamenlijk begrip op te bouwen van de sterke punten en positieve kwaliteiten van een systeem, en om gebieden te identificeren waar deze sterke punten gebruikt kunnen worden om positieve verandering te creëren. Dit kan het ontwikkelen van nieuwe strategieën of initiatieven inhouden die voortbouwen op de bestaande sterke punten van het systeem, of simpelweg het benadrukken en vieren van de positieve aspecten van het systeem om het moreel en een gevoel van trots onder belanghebbenden op te bouwen.

Positief Onderzoek wordt vaak gebruikt bij organisatieontwikkeling, verandermanagement en leiderschapsontwikkeling, maar kan worden toegepast op een breed scala aan contexten waar positieve verandering gewenst is. Het is gebaseerd op de overtuiging dat door te focussen op wat goed werkt en voort te bouwen op sterke punten, organisaties duurzame en positieve veranderingen kunnen creëren waar alle betrokkenen van profiteren.

Positive Inquiry™ is een handelsmerk van CROSS-SILO in Nederland.

De belangrijkste ontwikkelaar en medeschepper van wat hij Appreciative Inquiry (AI) noemt is David Cooperrider, een professor in organisatiegedrag aan de Case Western Reserve University. Tijdens zijn promotieonderzoek in de jaren 80 werkte Cooperrider samen met zijn adviseur Suresh Srivastva aan de ontwikkeling van de grondslagen van AI. Cooperrider wordt algemeen erkend als de toonaangevende expert op het gebied van AI en heeft talloze boeken en artikelen over dit onderwerp gepubliceerd.

Naast Cooperrider en Srivastva zijn er nog andere opmerkelijke figuren die hebben bijgedragen aan de ontwikkeling en popularisering van AI, zoals Ronald Fry, Diana Whitney, Jane Magruder Watkins, Bernard J. Mohr, G.R. Bushe en Frank Barrett. Deze mensen hebben boeken geschreven, workshops geleid en onderzoek gedaan naar AI, waardoor ze hebben geholpen de toepassing ervan uit te breiden naar andere gebieden dan organisatieontwikkeling, zoals onderwijs, gezondheidszorg en gemeenschapsontwikkeling.

Terwijl Appreciative Inquiry (AI) en Positive Inquiry (PI) hun benadering van organisatieverandering delen, is Positive Inquiry™ een handelsmerknaam die gepositioneerd is als een doorgang naar het grotere ROUNDMAP™ raamwerk van zakendoen, gecreëerd door Edwin Korver. In 2023 kregen we de kans om rechtstreeks met David Cooperrider en Ronald Fry te werken aan een Positive Inquiry Summit bij een Fortune 250-klant van KERN Agency (een dochteronderneming van Omnicom), onze strategische partner in de VS.

In de context van ROUNDMAP™ verwijst PI impliciet naar "Pi" (π), een wiskundige constante die verband houdt met de cirkel. Pi heeft veel toepassingen in wetenschap, techniek en technologie. Het speelt ook een cruciale rol in calculus, wat de studie is van snelheden van verandering en de accumulatie van infinitesimale hoeveelheden.

De wetenschappelijke basis van Positive Inquiry, of PI, is gebaseerd op verschillende theoretische kaders, waaronder sociaal constructionisme, positieve psychologie en complexiteitstheorie.

Sociaal constructionisme suggereert dat de werkelijkheid sociaal wordt geconstrueerd door middel van taal, betekenis en interpretatie. Daarom richt PI zich op het veranderen van het discours en het verhaal rond een organisatie, waarbij de nadruk ligt op positieve verhalen en ervaringen in plaats van op negatieve.

De positieve psychologie stelt dat mensen het vermogen hebben om te groeien, veerkrachtig te zijn en tot bloei te komen. Daarom probeert PI dit potentieel aan te boren en voort te bouwen op de sterke punten en positieve aspecten van een organisatie.

De complexiteitstheorie suggereert dat organisaties complexe, adaptieve systemen zijn die voortdurend evolueren. Daarom probeert PI de diversiteit en creativiteit van de leden van een organisatie te benutten om nieuwe en innovatieve oplossingen te genereren voor haar uitdagingen.

Over het geheel genomen is PI gebaseerd op deze theoretische kaders, die een wetenschappelijke basis bieden voor de effectiviteit ervan in het bevorderen van positieve verandering en ontwikkeling binnen organisaties.

Positive Inquiry (PI) is een unieke benadering van verandermanagement die de positieve aspecten van een organisatie benadrukt en zich richt op wat goed werkt, in plaats van op wat moet worden opgelost. Hier zijn enkele manieren waarop PI verschilt van andere benaderingen van verandermanagement:

 1. Positieve focus: PI benadrukt een positieve en op sterke punten gebaseerde benadering van verandermanagement. Het moedigt organisaties aan zich te richten op hun successen, sterke punten en positieve ervaringen om voort te bouwen op wat al goed werkt.
 2. Samenwerkingsaanpak: PI is een gezamenlijke aanpak die alle belanghebbenden betrekt bij het veranderingsproces. Hieronder vallen werknemers, klanten, leveranciers en andere belanghebbenden die een gevestigd belang hebben in de organisatie.
 3. Toekomstgericht: PI is toekomstgericht en richt zich op het creëren van een gedeelde visie op de toekomst. Het moedigt organisaties aan om zich voor te stellen hoe hun ideale toekomst eruit zou kunnen zien en vervolgens naar die visie toe te werken.
 4. Holistisch perspectief: PI hanteert een holistisch perspectief van de organisatie en haar omgeving. Het kijkt naar de onderlinge verbanden tussen verschillende delen van de organisatie en het bredere systeem waarin het opereert.
 5. Onderzoekend: PI is een onderzoeksmatige aanpak waarbij vragen worden gesteld om te ontdekken wat goed werkt en wat nog beter zou kunnen werken. Het stimuleert nieuwsgierigheid en verkenning in plaats van een probleemoplossende mentaliteit.
 6. Voortdurende verbetering: PI is een continu verbeteringsproces dat voortdurend leren, groei en ontwikkeling aanmoedigt. Het is geen eenmalige gebeurtenis, maar eerder een doorlopend proces van ontdekken, reflecteren en actie ondernemen.

Over het geheel genomen is PI een unieke benadering van verandermanagement die positiviteit, samenwerking, toekomstgerichtheid, holistisch perspectief, onderzoekend leren en voortdurende verbetering benadrukt.

Positive Inquiry (PI) is een positieve benadering van organisatieontwikkeling die zich richt op het identificeren van de sterke punten en waarden van een organisatie en hierop voort te bouwen om positieve verandering te creëren. Hier zijn enkele voordelen van het gebruik van PI in organisaties:

 1. Stimuleert een positieve en op samenwerking gerichte cultuur: PI richt zich op sterke punten en positieve aspecten van de organisatie, wat een positieve omgeving creëert waarin medewerkers zich gewaardeerd en gesterkt voelen. Deze aanpak stimuleert samenwerking en teamwerk, wat leidt tot betere relaties en een hogere productiviteit.

 2. Bevordert innovatie: PI moedigt werknemers aan om buiten de gebaande paden te denken en met creatieve oplossingen te komen voor uitdagingen. Door te focussen op wat goed werkt, is de kans groter dat werknemers nieuwe ideeën en benaderingen genereren die processen, producten en diensten kunnen verbeteren.

 3. Verbetert de betrokkenheid van werknemers: PI creëert een gevoel van eigenaarschap en betrokkenheid bij werknemers omdat ze worden aangemoedigd om hun ideeën te delen en bij te dragen aan het succes van de organisatie. Dit leidt op zijn beurt tot een grotere tevredenheid van werknemers en een betere binding.

 4. Verbetert de communicatie: PI omvat open en inclusieve communicatie die het vertrouwen en begrip tussen werknemers bevordert. Door deze aanpak kunnen werknemers hun ervaringen en inzichten delen, wat leidt tot betere communicatie en samenwerking.

 5. Verhoogt de effectiviteit van de organisatie: Door zich te richten op sterke punten en positieve aspecten, kan PI helpen bij het identificeren van gebieden die voor verbetering vatbaar zijn en bestaande middelen inzetten om de doelen van de organisatie te bereiken. Deze aanpak leidt tot meer efficiëntie, productiviteit en effectiviteit.

Over het geheel genomen is Positive Inquiry een krachtig hulpmiddel voor organisatieontwikkeling dat organisaties kan helpen hun doelen te bereiken door voort te bouwen op hun sterke punten, de communicatie te verbeteren en een positieve en op samenwerking gerichte cultuur te bevorderen.

Positive Inquiry (PI) is een methode om de positieve kwaliteiten van een organisatie te onderzoeken en die kwaliteiten te gebruiken om een betere toekomst voor te stellen en te creëren. PI negeert problemen die kunnen bestaan binnen een organisatie niet, maar zet ze in een positief daglicht en probeert voort te bouwen op de sterke punten van de organisatie om die problemen te overwinnen. PI is een positieve, op kracht gebaseerde benadering die streeft naar een cultuur van positiviteit en samenwerking binnen de organisatie.

De belangrijkste principes van Positief Onderzoek zijn onder andere:

 1. Positieve framing: De focus van PI ligt op wat een organisatie goed doet, in plaats van op wat er fout gaat. Dit positieve kader helpt om een gevoel van optimisme en mogelijkheden te creëren.

 2. Onderzoek: PI is een proces van onderzoek, waarbij mensen binnen de organisatie vragen stellen en gesprekken voeren om de sterke punten, successen en waarden van de organisatie beter te begrijpen.

 3. Dialoog: PI benadrukt dialoog en samenwerking tussen alle leden van de organisatie. Dit helpt om een gevoel van gedeeld eigenaarschap en verantwoordelijkheid voor het succes van de organisatie te creëren.

 4. Co-creatie: PI moedigt alle leden van de organisatie aan om deel te nemen aan het proces van het creëren van een gedeelde visie voor de toekomst, in plaats van te vertrouwen op een kleine groep leiders om beslissingen te nemen.

 5. Anticiperend: PI is toekomstgericht en anticiperend en richt zich op de mogelijkheden en kansen die in het verschiet liggen in plaats van op problemen en mislukkingen uit het verleden.

 6. Voortdurende verbetering: PI is een continu proces van leren en verbeteren, waarbij de organisatie zich voortdurend ontwikkelt en aanpast aan veranderende omstandigheden.

Door te focussen op deze sleutelprincipes helpt Positive Inquiry bij het creëren van een positieve en optimistische organisatiecultuur, waar iedereen zich gewaardeerd voelt en gemotiveerd is om te werken aan een gedeelde visie op succes.

De cyclus van positief onderzoek, PI cyclus, is een veelgebruikt raamwerk voor het uitvoeren van PI processen. De PI-Cyclus omvat vier stadia: Verandering naar binnen, Verandering naar boven, Verandering naar buiten en Verandering naar binnen. Het wordt ook wel de 4C cyclus genoemd. Elke fase omvat een andere reeks activiteiten. Hier volgt een korte beschrijving van elke fase:

 1. Verandering naar binnen: In deze fase richten de Postive Inquiry One-on-One Interviews zich op het ontdekken van de positieve aspecten of situatie van de organisatie. Hierbij worden interviews of focusgroepen gehouden met belanghebbenden om de sterke punten, waarden en beste praktijken binnen de organisatie of situatie te identificeren.

 2. Verander naar boven: Zodra de positieve aspecten zijn geïdentificeerd, verschuift de aandacht naar het zich voorstellen van een gewenste toekomst. Tijdens een Positive Inquiry Summit wordt het hele systeem betrokken bij het zich voorstellen hoe de organisatie of situatie eruit zou kunnen zien als het op zijn volle potentieel zou functioneren en het creëren van een gedeelde visie voor de toekomst die inspirerend en motiverend is.

 3. Verandering naar buiten: In deze fase ontwerpen belanghebbenden strategieën en actieplannen om de gedeelde visie te bereiken die in de opwaartse fase is ontwikkeld. De focus ligt op het identificeren van specifieke acties die ondernomen kunnen worden om de organisatie of situatie in de richting van de gewenste toekomst te bewegen. Deze fase vereist dat belanghebbenden het comfort van business-as-usual achter zich laten en organisatorische silo's doorkruisen om het geheel en de interacties van de componenten te overwegen.

 4. Verandering voorwaarts: De laatste fase omvat het implementeren van de actieplannen die in de Uitgaande fase zijn ontwikkeld en het bewaken van de voortgang in de richting van de gedeelde visie. De focus ligt op het creëren van een cultuur van continu verbeteren en leren, waarin successen worden gevierd en nieuwe groeikansen worden geïdentificeerd.

Over het algemeen is de PI- of 4C-cyclus een positieve, op kracht gebaseerde benadering die samenwerking, creativiteit en innovatie benadrukt. Organisaties kunnen een positievere en productievere omgeving creëren die groei en ontwikkeling stimuleert door zich te richten op sterke punten en wat mogelijk is, in plaats van op problemen en beperkingen.

David Cooperrider en Ronald Fry worden algemeen erkend als de grondleggers van Appreciative Inquiry, wat wij Positive Inquiry noemen, maar David Bushe is ook een prominente wetenschapper in het veld, vooral wat betreft de generatieve aspecten van Positive Inquiry.

In zijn werk benadrukt Bushe het belang van generativiteit in Positief Onderzoek. Hij stelt dat de focus op wat positief is en wat goed werkt in een organisatie of situatie kan leiden tot generatieve gesprekken die nieuwe mogelijkheden en kansen voor groei en verandering creëren.

Bushe benadrukt verschillende sleutelconcepten met betrekking tot generativiteit in Positief Onderzoek, waaronder:

 1. Het belang van positieve vragen: Positive Inquiry is gebaseerd op het stellen van positieve, generatieve vragen die zich richten op wat goed werkt, in plaats van op problemen of tekortkomingen. Dit moedigt mensen aan om creatief te denken en zich nieuwe mogelijkheden voor te stellen.

 2. De kracht van sociaal constructionisme: Bushe benadrukt de rol van taal en verhalen bij het creëren van de werkelijkheid. Door positieve verhalen te vertellen en te focussen op wat goed werkt, kunnen mensen nieuwe verhalen en mogelijkheden creëren die kunnen leiden tot transformatieve verandering.

 3. De waarde van meerdere perspectieven: Positief Onderzoek houdt in dat meerdere belanghebbenden en perspectieven bij het proces worden betrokken. Dit kan leiden tot een meer holistisch begrip van de situatie en kan nieuwe mogelijkheden voor groei en verandering aan het licht brengen.

 4. De rol van verbeelding: Bushe stelt dat generativiteit inhoudt dat de kracht van de verbeelding wordt gebruikt om nieuwe mogelijkheden en kansen te zien. Door zich een nieuwe toekomst en een nieuwe manier van zijn voor te stellen, kunnen mensen de voorwaarden scheppen voor transformatieve verandering.

Over het geheel genomen benadrukt Bushe's werk het belang van generativiteit in Positief Onderzoek en benadrukt hoe deze benadering kan leiden tot transformatieve verandering door zich te richten op wat positief is en wat goed werkt in een organisatie of situatie.

David Cooperrider, de medeschepper van Appreciative Inquiry (AI), stelde inderdaad de term "Generative Inquiry" voor als alternatief voor AI. Volgens Cooperrider geeft de term "Generative Inquiry" beter de essentie van AI weer, namelijk het genereren van positieve verandering en het creëren van een betere toekomst.

Cooperrider stelt dat de term "Appreciative Inquiry" beperkingen heeft, omdat het verkeerd geïnterpreteerd kan worden als het simpelweg kijken naar de positieve aspecten van een organisatie of situatie, zonder de onderliggende problemen aan te pakken. De term "Generatief Onderzoek" daarentegen benadrukt het proces van het genereren van nieuwe ideeën en mogelijkheden, en het ondernemen van positieve actie om een betere toekomst te creëren.

In het algemeen is de voorgestelde naamswijziging bedoeld om de kernprincipes en doelen van de AI-benadering beter weer te geven. Het is echter belangrijk om op te merken dat deze voorgestelde verandering nog niet wijdverspreid is en dat sommige beoefenaars en organisaties nog steeds verwijzen naar de aanpak als Appreciative Inquiry.

Merk op dat generativeinquiry.com ook naar deze website verwijst.

Om ervoor te zorgen dat Positief Onderzoek (PI) generatief is, zijn er een paar belangrijke overwegingen:

 1. Stel generatieve vragen: De vragen die gesteld worden tijdens het PI proces moeten open zijn en ontworpen om nieuwe ideeën en mogelijkheden te genereren. De vragen moeten gericht zijn op wat goed werkt en waarom, maar ook op wat beter of anders kan.

 2. Voortbouwen op sterke punten: Het PI-proces moet zich richten op het voortbouwen op bestaande sterke punten en successen, in plaats van alleen problemen of zwakke punten aan te pakken. Door bestaande sterke punten te identificeren en erop voort te bouwen, kunnen organisaties een positievere en productievere omgeving creëren die groei en ontwikkeling stimuleert.

 3. Benadruk samenwerking: PI moet een samenwerkingsproces zijn waarbij alle belanghebbenden betrokken zijn, inclusief werknemers, leiders, klanten en andere belanghebbenden. Door iedereen bij het proces te betrekken, kunnen organisaties een gedeelde visie en inzet voor verandering creëren, wat kan leiden tot meer succesvolle resultaten.

 4. Gebruik positieve taal: Het taalgebruik tijdens het PI-proces moet positief en optimistisch zijn, met de nadruk op wat mogelijk is in plaats van wat onmogelijk is. Positief taalgebruik kan helpen om een positievere en ondersteunende omgeving te creëren die creativiteit en innovatie aanmoedigt.

 5. Handel naar inzichten: Er moet tijdig worden gereageerd op de inzichten die tijdens het PI-proces worden gegenereerd. Organisaties moeten actieplannen ontwikkelen op basis van de gegenereerde inzichten en deze zo snel mogelijk implementeren om ervoor te zorgen dat het positieve momentum dat tijdens het PI-proces is gegenereerd niet verloren gaat.

Door deze richtlijnen te volgen, kunnen organisaties ervoor zorgen dat het PI proces generatief is en tot positieve resultaten leidt.

Hier zijn enkele voorbeelden van generatieve vragen in Positief Onderzoek die aansluiten bij de ideeën van David Bushe over dit onderwerp:

 1. Positieve vragen:

  • Wat zijn de sterke punten en waarden die onze organisatie succesvol maken?

  • Wat zijn de meest positieve aspecten van onze cultuur?

  • Wat zijn enkele van de grootste prestaties die we als team hebben bereikt?

 2. Sociaal constructionisme:

  • Wat zijn de beste verhalen die we over onze organisatie kunnen vertellen?

  • Wat zijn enkele voorbeelden van momenten waarop we als team hebben samengewerkt om uitdagingen te overwinnen en geweldige dingen te bereiken?

  • Wat voor cultuur willen we samen creëren?

 3. Meerdere perspectieven:

  • Wat zijn de verschillende perspectieven en standpunten van onze belanghebbenden en hoe kunnen we deze samenbrengen om een completer beeld van onze organisatie te krijgen?

  • Op welke manieren dragen onze klanten, werknemers en partners bij aan ons succes?

 4. Verbeelding:

  • Hoe zou onze organisatie eruit zien als we onze meest gedurfde doelen konden bereiken?

  • Wat zijn enkele van de innovatieve oplossingen die we kunnen ontwikkelen om de uitdagingen in onze sector aan te gaan?

  • Wat zijn enkele van de nieuwe producten of diensten die we zouden kunnen aanbieden en die echt baanbrekend zouden zijn?

Over het algemeen zijn dit soort vragen bedoeld om de aandacht te richten op het positieve, om mensen te helpen zich nieuwe mogelijkheden voor te stellen en om een gedeelde toekomstvisie te creëren die gebaseerd is op de sterke punten en waarden van de organisatie. Door dit soort vragen te stellen, kunnen we de generatieve kracht van Positief Onderzoek aanboren en nieuwe mogelijkheden voor groei en verandering creëren.

Positive Inquiry (PI) kan in verschillende contexten worden toegepast om positieve verandering te bevorderen, waaronder teambuilding, strategische planning en conflictoplossing. Hier volgen enkele manieren waarop PI kan worden toegepast in elk van deze contexten:

 1. Teambuilding: PI kan worden gebruikt om teamleden samen te brengen en een positieve, op samenwerking gerichte teamcultuur op te bouwen. PI kan teamleden helpen ontdekken wat hun sterke punten zijn en hoe ze kunnen samenwerken om gemeenschappelijke doelen te bereiken. Teamleden kunnen bijvoorbeeld waarderende gesprekken voeren om positieve verhalen en ervaringen te delen, wat kan helpen om vertrouwen en begrip tussen teamleden op te bouwen.

 2. Strategische planning: PI kan worden gebruikt om een gedeelde visie op de toekomst van de organisatie te creëren en strategieën te ontwikkelen om die visie te bereiken. PI kan helpen bij het identificeren van de sterke punten, waarden en successen van de organisatie in het verleden, die als basis kunnen dienen voor toekomstige groei en ontwikkeling. Een organisatie kan bijvoorbeeld een grootschalige PI-top organiseren om belanghebbenden samen te brengen en een dialoog aan te gaan over de toekomstmogelijkheden van de organisatie.

 3. Conflictoplossing: PI kan gebruikt worden om de focus te verleggen van problemen naar mogelijkheden en om een positievere en meer op samenwerking gerichte benadering van conflictoplossing te creëren. Door gedeelde waarden en sterke punten te identificeren en hierop voort te bouwen, kan PI mensen helpen samen te komen en oplossingen te vinden die voor iedereen werken. PI kan bijvoorbeeld gebruikt worden om een dialoog te faciliteren tussen conflicterende partijen om gedeelde waarden en sterke punten te identificeren en deze te gebruiken om een voor beide partijen voordelige oplossing te vinden.

In al deze contexten kan PI helpen bij het creëren van een positievere, meer op samenwerking en sterke punten gebaseerde benadering van probleemoplossing en besluitvorming.

Positive Inquiry (PI) kan gebruikt worden om uitdagingen en obstakels in organisaties aan te pakken door te focussen op de sterke punten en positieve ervaringen van de organisatie en deze te gebruiken om een gedeelde visie voor de toekomst te creëren. Hier zijn enkele manieren waarop PI gebruikt kan worden om uitdagingen en obstakels aan te pakken:

 1. Uitdagingen herkaderen: PI kan helpen om uitdagingen en obstakels te zien als kansen voor groei en ontwikkeling. Door te focussen op de positieve aspecten van de organisatie en wat er al bereikt is, kan PI helpen het perspectief te verschuiven van een perspectief van problemen oplossen naar een perspectief van mogelijkheden en potentieel.

 2. Sterke punten identificeren: PI kan helpen bij het identificeren van de sterke punten van de organisatie en hoe deze kunnen worden ingezet om uitdagingen en obstakels aan te pakken. Door vast te stellen wat de organisatie goed doet en wat in het verleden heeft gewerkt, kan PI helpen vertrouwen en motivatie op te bouwen om de huidige uitdagingen aan te gaan.

 3. Samen problemen oplossen: PI kan mensen samenbrengen om samen uitdagingen en obstakels aan te pakken. Door alle belanghebbenden te betrekken bij het probleemoplossingsproces, kan PI helpen bij het opbouwen van een gevoel van gedeeld eigenaarschap en verantwoordelijkheid voor het succes van de organisatie.

 4. Een gezamenlijke visie creëren: PI kan helpen bij het creëren van een gedeelde visie voor de toekomst die gebaseerd is op de sterke punten en positieve ervaringen van de organisatie. Deze gedeelde visie kan helpen om iedereen op één lijn te krijgen met een gemeenschappelijk doel en kan een kader bieden voor het nemen van beslissingen en het oplossen van problemen.

 5. Voortdurende verbetering: PI kan helpen bij het creëren van een cultuur van voortdurende verbetering, waarin de organisatie voortdurend leert en zich aanpast aan veranderende omstandigheden. Door te focussen op wat goed werkt en voort te bouwen op die successen, kan de organisatie voortdurend verbeteren en nieuwe uitdagingen aangaan wanneer die zich voordoen.

In het algemeen kunnen organisaties, door PI te gebruiken om zich te richten op sterke punten, samenwerking en een gedeelde visie voor de toekomst, uitdagingen en obstakels op een positieve en effectieve manier aanpakken.

Leiders en managers kunnen Positive Inquiry (PI) gebruiken om een positieve organisatiecultuur te bevorderen en medewerkers op verschillende manieren te betrekken, waaronder:

 1. Modelleer positief gedrag: Leiders en managers kunnen model staan voor positief gedrag door zich te richten op de sterke punten en positieve aspecten van de organisatie, een waarderende dialoog aan te gaan en samenwerking tussen werknemers aan te moedigen.

 2. Deelname aanmoedigen: Leiders en managers kunnen participatie aanmoedigen door mogelijkheden te creëren voor werknemers om deel te nemen aan PI-activiteiten zoals waarderende gesprekken, topontmoetingen of andere samenwerkingsactiviteiten. Hierdoor voelen werknemers zich gewaardeerd en betrokken bij het succes van de organisatie.

 3. Creëer een gedeelde visie: Leiders en managers kunnen PI gebruiken om een gedeelde visie voor de toekomst te creëren die gebaseerd is op de sterke punten en positieve ervaringen van de organisatie. Deze gedeelde visie kan helpen om werknemers op één lijn te krijgen met een gemeenschappelijk doel en een gevoel van doelgerichtheid en richting te geven.

 4. Samenwerking bevorderen: Leiders en managers kunnen samenwerking bevorderen door mogelijkheden te creëren voor werknemers om samen te werken aan PI-activiteiten en andere projecten. Dit helpt bij het opbouwen van een gevoel van gedeeld eigenaarschap en verantwoordelijkheid voor het succes van de organisatie.

 5. Erken en vier succes: Leiders en managers kunnen succes erkennen en vieren door de sterke punten en positieve bijdragen van werknemers aan de organisatie te erkennen en te waarderen. Dit helpt een cultuur van positiviteit op te bouwen en moedigt werknemers aan om te blijven streven naar uitmuntendheid.

Door PI te gebruiken om een positieve organisatiecultuur te bevorderen en werknemers te betrekken, kunnen leiders en managers een werkomgeving creëren die energie geeft, samenwerkt en gericht is op het bereiken van gezamenlijke doelen. Dit kan op zijn beurt leiden tot een grotere betrokkenheid, productiviteit en tevredenheid van werknemers.

Het hele systeem betrekken bij Positive Inquiry™ (PI) betekent alle belanghebbenden, inclusief leiders, werknemers, klanten en partners, betrekken bij het proces van onderzoek en verandering.

Het betrekken van het hele systeem bij PI is gebaseerd op de overtuiging dat iedereen in het systeem iets bij te dragen heeft en dat door het samenbrengen van verschillende perspectieven en ervaringen een meer omvattende en effectieve benadering van verandering kan worden bereikt. Dit kan het volgende inhouden:

 1. Alle belanghebbenden betrekken: Alle belanghebbenden moeten worden betrokken bij het PI-proces, ongeacht hun positie of rol in het systeem. Dit kunnen werknemers, klanten, leveranciers, partners en andere externe belanghebbenden zijn.

 2. Een collaboratieve benadering gebruiken: PI is een samenwerkingsproces en alle belanghebbenden moeten worden aangemoedigd om hun perspectieven en ideeën te delen. Dit kan groepsdiscussies, interviews, enquêtes en andere methoden van betrokkenheid inhouden.

 3. Focus op het positieve: PI richt zich op wat goed werkt in een systeem in plaats van op het identificeren van problemen of zwakke punten. Deze aanpak helpt om een optimistischere en constructievere mentaliteit te creëren en moedigt belanghebbenden aan om voort te bouwen op hun sterke punten om positieve verandering teweeg te brengen.

 4. Bouwen aan een gedeelde visie: PI wil een gedeelde visie creëren voor de toekomst van het systeem, gebaseerd op de sterke punten en waarden van alle belanghebbenden. Dit kan helpen bij het creëren van een gevoel van eigenaarschap en betrokkenheid onder belanghebbenden, en kan een duidelijke richting geven aan verandering.

Het hele systeem betrekken bij PI kan een krachtige manier zijn om positieve verandering te creëren in een organisatie of systeem. Door alle belanghebbenden bij het proces te betrekken, kan een uitgebreidere en effectievere aanpak van verandering worden bereikt en een gedeelde visie voor de toekomst worden gecreëerd.

De volgende fase, de implementatiefase, is een kritieke fase in elk project of initiatief en het is essentieel dat praktijkmensen hun klanten door deze fase begeleiden om een succesvolle implementatie te garanderen. Hier volgen enkele manieren waarop een behandelaar een klant kan begeleiden tijdens de implementatiefase:

 1. Een implementatieplan maken: De practitioner kan de klant helpen bij het maken van een gedetailleerd plan dat de stappen beschrijft die nodig zijn om het project succesvol te implementeren. Dit plan moet tijdlijnen, mijlpalen en verantwoordelijkheden bevatten voor alle teamleden die betrokken zijn bij de implementatie.

 2. Training en ondersteuning bieden: De beoefenaar kan training geven aan de klant en hun teamleden over hoe ze het project of initiatief effectief kunnen gebruiken. Ze kunnen ook doorlopende ondersteuning bieden tijdens de implementatiefase om ervoor te zorgen dat eventuele problemen snel worden opgelost.

 3. Voortgang bewaken: De praktijkmedewerker kan de voortgang tijdens de implementatiefase bewaken om ervoor te zorgen dat het project op schema ligt en dat eventuele problemen snel worden geïdentificeerd en opgelost. Dit omvat het bijhouden van belangrijke prestatie-indicatoren (KPI's) om succes te meten en het identificeren van gebieden die mogelijk extra aandacht nodig hebben.

 4. Communiceren met belanghebbenden: De behandelaar kan regelmatig communiceren met alle belanghebbenden die betrokken zijn bij de implementatie om hen op de hoogte te houden van de voortgang, wijzigingen en eventuele problemen. Dit houdt in dat er regelmatig statusupdates worden gegeven, dat er bijeenkomsten worden gehouden om de voortgang en volgende stappen te bespreken en dat er wordt ingegaan op eventuele zorgen of vragen van belanghebbenden.

 5. Verandering beheren: De implementatiefase gaat vaak gepaard met aanzienlijke veranderingen, en de behandelaar kan de klant helpen om deze veranderingen effectief te beheren. Dit omvat het identificeren van mogelijke uitdagingen, het ontwikkelen van strategieën om deze te beperken en het communiceren van veranderingen aan alle belanghebbenden.

In het algemeen is de rol van de behandelaar tijdens de implementatiefase om ervoor te zorgen dat het project succesvol wordt geïmplementeerd en dat de klant tevreden is met de resultaten. Dit houdt in dat we begeleiding, ondersteuning en expertise bieden tijdens het hele proces en dat we eventuele uitdagingen tijdens het proces aanpakken.

Er zijn veel voorbeelden van organisaties die Positive Inquiry (PI) succesvol hebben gebruikt om positieve verandering te bewerkstelligen. Hier zijn enkele voorbeelden:

 1. Cleveland Clinic: De Cleveland Clinic gebruikte PI om de patiëntenzorg en de betrokkenheid van medewerkers te verbeteren. Ze hielden waarderende interviews met medewerkers om vast te stellen op welke gebieden de kliniek al succesvol was in het leveren van patiëntenzorg en gebruikten deze informatie om een gezamenlijke visie voor de toekomst te creëren. Dit leidde tot een verbeterde patiënttevredenheid, betrokkenheid van medewerkers en financiële prestaties.

 2. Fairmount Minerals: Fairmount Minerals gebruikte PI om de veiligheid te verbeteren en het aantal ongevallen in hun mijnbouwactiviteiten te verminderen. Ze voerden waarderende interviews met werknemers om positieve veiligheidspraktijken en -gedrag te identificeren en gebruikten deze informatie om een veiligheidsprogramma te ontwikkelen dat zich op deze sterke punten richtte. Dit leidde tot een aanzienlijke vermindering van het aantal ongevallen en verwondingen.

 3. GTECH Corporation: GTECH Corporation gebruikte PI om de klanttevredenheid en betrokkenheid van medewerkers te verbeteren. Ze hielden waarderende interviews met medewerkers en klanten om positieve ervaringen en succesgebieden te identificeren en gebruikten deze informatie om een gezamenlijke visie voor de toekomst te creëren. Dit leidde tot verbeterde klanttevredenheid, betrokkenheid van medewerkers en financiële prestaties.

 4. United Way of Groot Milwaukee: De United Way of Greater Milwaukee gebruikte PI om de betrokkenheid van donateurs en de fondsenwerving te verbeteren. Ze voerden waarderende interviews met donateurs om positieve ervaringen en motivaties voor het geven te identificeren en gebruikten deze informatie om een fondsenwervingscampagne te ontwikkelen die zich op deze sterke punten richtte. Dit leidde tot een grotere betrokkenheid van donateurs en succes bij fondsenwerving.

 5. Mercy Health System: Het Mercy Health System gebruikte PI om de patiëntenzorg en de betrokkenheid van medewerkers te verbeteren. Ze voerden waarderende interviews met medewerkers en patiënten om positieve ervaringen en succesgebieden te identificeren en gebruikten deze informatie om een gezamenlijke visie voor de toekomst te creëren. Dit leidde tot een verbeterde patiënttevredenheid, betrokkenheid van medewerkers en financiële prestaties.

 6. Ford Motor Company: Ford Motor Company gebruikte PI om de betrokkenheid en samenwerking van werknemers te verbeteren. Ze voerden waarderende interviews met werknemers om succesgebieden en positieve ervaringen te identificeren en gebruikten deze informatie om een gezamenlijke visie voor de toekomst te creëren. Dit leidde tot een betere betrokkenheid, samenwerking en innovatie van werknemers.

 7. Johnson & Johnson: Johnson & Johnson gebruikte PI om de betrokkenheid en het behoud van werknemers te verbeteren. Ze voerden waarderende interviews met werknemers om succesgebieden en positieve ervaringen te identificeren en gebruikten deze informatie om een gezamenlijke visie voor de toekomst te creëren. Dit leidde tot een grotere betrokkenheid van werknemers, een betere retentie en betere financiële prestaties.

 8. Procter & Gamble: Procter & Gamble gebruikte PI om innovatie en samenwerking te verbeteren. Ze voerden waarderende interviews met werknemers om succesgebieden en positieve ervaringen te identificeren en gebruikten deze informatie om een nieuw innovatieproces te ontwikkelen dat zich richtte op samenwerking en gedeeld eigenaarschap. Dit leidde tot verbeterde innovatie en financiële prestaties.

 9. General Electric: General Electric gebruikte PI om de klanttevredenheid en betrokkenheid van medewerkers te verbeteren. Ze voerden waarderende interviews met medewerkers en klanten om positieve ervaringen en succesgebieden te identificeren en gebruikten deze informatie om een gezamenlijke visie voor de toekomst te creëren. Dit leidde tot verbeterde klanttevredenheid, betrokkenheid van medewerkers en financiële prestaties.

 10. IBM: IBM gebruikte PI om de organisatiecultuur en de betrokkenheid van werknemers te verbeteren. Ze voerden waarderende interviews met werknemers om succesgebieden en positieve ervaringen te identificeren en gebruikten deze informatie om een nieuw programma voor leiderschapsontwikkeling te creëren dat zich richtte op samenwerking en innovatie. Dit leidde tot een grotere betrokkenheid van werknemers, een betere retentie en betere financiële prestaties.

Deze organisaties laten zien dat PI succesvol gebruikt kan worden in een verscheidenheid aan industrieën en contexten om positieve verandering te bewerkstelligen en organisatorische resultaten te verbeteren.

Individuen kunnen op verschillende manieren vaardigheden voor Positief Onderzoek (PI) leren en oefenen, waaronder:

 1. Lezen: Er zijn veel boeken en artikelen beschikbaar over PI die een overzicht geven van de principes en praktijken van PI. Enkele populaire boeken over PI zijn "Appreciative Inquiry: A Positive Revolution in Change" van David Cooperrider en Diana Whitney, en "The Power of Appreciative Inquiry: Een praktische gids voor positieve verandering" van Diana Whitney en Amanda Trosten-Bloom.

 2. Training en workshops: Veel organisaties bieden PI training en workshops aan die praktische leermogelijkheden bieden voor individuen om PI vaardigheden te oefenen. Deze trainingssessies bevatten meestal interactieve oefeningen, casestudies en groepsdiscussies om deelnemers te helpen PI principes toe te passen in hun eigen werk.

 3. Praktijkgroepen: Individuen kunnen PI oefengroepen vormen met gelijkgestemde collega's om PI vaardigheden te oefenen en ideeën en ervaringen uit te wisselen. Praktijkgroepen kunnen regelmatig samenkomen om PI concepten te bespreken, ervaringen te delen en elkaar te ondersteunen bij het toepassen van PI in hun werk.

 4. Online bronnen: Er zijn veel online bronnen beschikbaar over PI, waaronder artikelen, video's en podcasts. Deze bronnen bieden een toegankelijke en flexibele manier voor individuen om in hun eigen tempo te leren over PI.

 5. Coaching en mentoring: Individuen kunnen werken met een PI coach of mentor die hen kan begeleiden bij het toepassen van PI principes in hun werk. Coaches en mentoren kunnen feedback, ondersteuning en verantwoording geven om individuen te helpen hun PI-vaardigheden te ontwikkelen en hun doelen te bereiken.

Door gebruik te maken van deze benaderingen kunnen individuen hun PI vaardigheden ontwikkelen en toepassen in verschillende contexten, waaronder persoonlijke groei, teambuilding en organisatorische verandering.

Positive Inquiry (PI) heeft door de jaren heen wat kritiek en beperkingen gekregen, waaronder:

 1. Beperkte focus: PI legt de nadruk op positieve ervaringen en succesverhalen, waardoor belangrijke problemen of uitdagingen die moeten worden aangepakt over het hoofd kunnen worden gezien. Sommige critici stellen dat PI een oppervlakkig of onrealistisch beeld van een organisatie kan creëren, wat echte vooruitgang in de weg kan staan.

 2. Gebrek aan nauwkeurigheid: Sommige critici beweren dat PI wetenschappelijke rigor mist en geen gevestigde methodologie is. Ze beweren dat PI te veel vertrouwt op subjectieve ervaringen en niet gebaseerd is op empirisch bewijs.

 3. Weerstand tegen verandering: PI werkt mogelijk niet goed in organisaties die zich verzetten tegen verandering of een sterke cultuur van negativiteit hebben. Als werknemers of leiders sceptisch staan tegenover positieve benaderingen, kan PI niet effectief zijn.

 4. Tijdrovend: Het PI-proces kan tijdrovend zijn en vereist een aanzienlijke investering van middelen, waaronder tijd, geld en personeel. Dit kan een uitdaging zijn voor organisaties met beperkte middelen of organisaties die snel veranderingen moeten doorvoeren.

 5. Te veel nadruk op positiviteit: Sommige critici beweren dat PI te veel nadruk legt op positiviteit en belangrijke negatieve ervaringen of emoties kan negeren die aangepakt moeten worden. Dit kan een "feel-good" sfeer creëren die op de lange termijn niet houdbaar is.

Hoewel deze kritiek gegrond is, is het essentieel om op te merken dat PI in veel organisaties succesvol is gebruikt om positieve verandering te bewerkstelligen. Door de beperkingen te erkennen en de aanpak aan te passen aan specifieke contexten, kan PI een waardevol hulpmiddel zijn voor organisatieontwikkeling en -verandering.

FAQ > Menselijke systemen

Menselijke systemen zijn de sociale, economische en politieke structuren en organisaties die mensen creëren om in hun basisbehoeften te voorzien en hun doelen te bereiken. Deze systemen omvatten een breed scala aan onderling verbonden elementen, zoals gezinnen, gemeenschappen, overheden, bedrijven en culturele instellingen.

Menselijke systemen zijn dynamisch en evolueren voortdurend, omdat individuen en groepen op elkaar reageren en zich aanpassen aan veranderende omstandigheden en nieuwe kansen. Ze kunnen zowel formeel als informeel zijn, afhankelijk van de mate van organisatie en structuur die ze bezitten.

Voorbeelden van menselijke systemen zijn onderwijssystemen, gezondheidszorgsystemen, juridische systemen, economische systemen, politieke systemen en sociale systemen. Elk van deze systemen omvat een complexe reeks relaties, normen en praktijken die het gedrag en de resultaten van individuen en groepen binnen deze systemen vormgeven.

Inzicht in menselijke systemen is cruciaal voor het aanpakken van sociale problemen, het bevorderen van sociale rechtvaardigheid en het bereiken van positieve sociale verandering. Door deze systemen te analyseren en te verbeteren kunnen individuen en organisaties werken aan rechtvaardigere en duurzamere samenlevingen.

Menselijke systemen zijn complexe sociale structuren die individuen, groepen, organisaties en instellingen omvatten. De dynamiek van menselijke systemen verwijst naar hoe deze systemen veranderen en evolueren.

Verschillende sleutelfactoren kunnen de dynamiek van menselijke systemen beïnvloeden, waaronder:

 1. Communicatie: Effectieve communicatie is cruciaal voor het functioneren van menselijke systemen. Hoe mensen met elkaar communiceren kan invloed hebben op de relaties die ze aangaan, hun beslissingen en de resultaten die ze bereiken.

 2. Machtsdynamiek: Machtsdynamiek verwijst naar hoe macht verdeeld is binnen een menselijk systeem. Dit kunnen dingen zijn als hiërarchieën, status en invloed. De verdeling van macht kan invloed hebben op de beslissingen die worden genomen en de resultaten die worden bereikt.

 3. Sociale normen en waarden: Sociale normen en waarden zijn de ongeschreven regels en verwachtingen die het gedrag binnen een menselijk systeem sturen. Deze kunnen alles beïnvloeden, van hoe mensen zich kleden en spreken tot hoe ze beslissingen nemen en met anderen omgaan.

 4. Externe invloeden: Menselijke systemen bestaan niet geïsoleerd. Externe factoren zoals de economie, politiek en cultuur beïnvloeden hen. Deze externe invloeden kunnen vorm geven aan hoe mensen zich gedragen binnen een systeem en het algemene functioneren van het systeem beïnvloeden.

Over het algemeen is de dynamiek van menselijke systemen complex en veelzijdig. Inzicht in deze dynamiek is cruciaal voor het ontwikkelen van effectieve strategieën voor het beheren en verbeteren van menselijke systemen.

Er zijn verschillende manieren waarop menselijke systemen verbeterd kunnen worden om hun effectiviteit te verbeteren en positieve verandering te bevorderen. Enkele belangrijke strategieën zijn:

 1. Samenwerking bevorderen: Samenwerking is de sleutel tot het verbeteren van menselijke systemen, omdat het belanghebbenden in staat stelt samen te werken om mogelijkheden voor verbetering te identificeren, kennis en expertise te delen en strategieën te ontwikkelen om complexe uitdagingen aan te pakken.

 2. Omarm diversiteit: Het omarmen van diversiteit is essentieel voor het verbeteren van menselijke systemen, omdat het een breder scala aan perspectieven en ervaringen mogelijk maakt. Dit kan creativiteit, innovatie en de ontwikkeling van effectievere oplossingen bevorderen.

 3. Continu leren aanmoedigen: Het aanmoedigen van continu leren is belangrijk voor het verbeteren van menselijke systemen, omdat het belanghebbenden in staat stelt nieuwe vaardigheden en kennis op te bouwen, op de hoogte te blijven van de nieuwste trends en technologieën en zich aan te passen aan veranderende omstandigheden.

 4. Cultiveer een positieve cultuur: Het cultiveren van een positieve cultuur is essentieel voor het verbeteren van menselijke systemen, omdat het teamwerk, open communicatie en een gevoel van gedeelde doelen bevordert. Dit kan helpen om het moreel, de motivatie en het saamhorigheidsgevoel onder belanghebbenden op te bouwen, wat op zijn beurt kan leiden tot betere prestaties en resultaten.

 5. Leg de nadruk op feedback en reflectie: Het benadrukken van feedback en reflectie is belangrijk voor het verbeteren van menselijke systemen, omdat belanghebbenden zo kunnen leren van hun ervaringen en na verloop van tijd verbeteringen kunnen aanbrengen. Dit kan het verzamelen van feedback van belanghebbenden inhouden, het analyseren van prestatiegegevens en het gebruiken van deze informatie om gebieden voor verbetering te identificeren en nieuwe strategieën en initiatieven te ontwikkelen.

 6. Leiderschap ontwikkelen: Train en versterk leiders die teams kunnen inspireren en motiveren, innovatie kunnen stimuleren en een positieve cultuur kunnen bevorderen.

 7. Innovatie bevorderen: Creëer een omgeving die experimenteren en het nemen van risico's aanmoedigt en die innovatie en creativiteit beloont.

 8. Vertrouwen opbouwen: Zorg voor een omgeving van vertrouwen en respect, waarin belanghebbenden zich veilig voelen om hun meningen en ideeën te uiten.

 9. Stem waarden en doelen op elkaar af: Stem de waarden en doelen van de organisatie af op die van de belanghebbenden om een gedeeld gevoel van doel en richting te creëren.

 10. Benadruk duurzaamheid: Bevorder duurzame praktijken en waarden om het succes en de levensvatbaarheid van de organisatie en haar belanghebbenden op lange termijn te garanderen.

Door deze strategieën toe te passen en een cultuur van samenwerking, diversiteit, continu leren, positiviteit en feedback te bevorderen, kunnen menselijke systemen worden verbeterd om hun effectiviteit te verbeteren, positieve verandering te bevorderen en betere resultaten te bereiken voor alle betrokken belanghebbenden.

Connecting Human Systems is de slogan van CROSS-SILO en verwijst naar het proces van het samenbrengen van verschillende individuen, groepen, organisaties en gemeenschappen om naar een gemeenschappelijk doel toe te werken. Het gaat om het creëren van netwerken en partnerschappen die belanghebbenden in staat stellen samen te werken, middelen en expertise te delen en strategieën te ontwikkelen om complexe uitdagingen aan te pakken en positieve verandering te bevorderen.

Het verbinden van menselijke systemen kan veel verschillende vormen aannemen, afhankelijk van de context en de doelen van de betrokken belanghebbenden. Het kan bijvoorbeeld gaan om:

 • Het verbinden van verschillende teams, afdelingen of divisies in een organisatie om samen te werken aan een gemeenschappelijk doel door barrières weg te nemen en middelen te delen.
 • Samenwerkingsverbanden opbouwen tussen bedrijven, overheidsinstellingen en maatschappelijke organisaties om sociale of milieuproblemen aan te pakken.
 • Het creëren van netwerken van zorgverleners, onderzoekers en patiëntenvoorvechters om nieuwe behandelingen en therapieën te ontwikkelen.
 • Het oprichten van buurtorganisaties die bewoners, overheidsfunctionarissen en andere belanghebbenden samenbrengen om lokale problemen aan te pakken en de kwaliteit van leven te verbeteren.

In elk geval houdt het verbinden van menselijke systemen in dat barrières worden geslecht en bruggen worden gebouwd tussen verschillende belanghebbenden, zodat ze kunnen samenwerken om hun gezamenlijke doelen te bereiken. Dit vereist vaak het opbouwen van vertrouwen, het ontwikkelen van effectieve communicatiekanalen en het stimuleren van een gevoel van gedeelde doelen en verantwoordelijkheid.

Door menselijke systemen op deze manier met elkaar te verbinden, kunnen we veerkrachtigere, duurzamere en effectievere oplossingen creëren voor de uitdagingen waar we voor staan en positieve verandering bevorderen die iedereen ten goede komt.

FAQ > Systeemdenken

Systeemdenken is relevant voor positieve verandering omdat het een manier biedt om de complexe onderlinge relaties tussen verschillende elementen binnen een systeem te begrijpen. Deze benadering erkent dat alles met elkaar verbonden is en dat kleine veranderingen in één deel van een systeem een rimpeleffect kunnen hebben in het hele systeem.

Wanneer systeemdenken wordt toegepast op positieve verandering, kan het helpen om de onderliggende oorzaken van problemen te identificeren en effectieve oplossingen te ontwikkelen. In plaats van te focussen op individuele symptomen, moedigt systeemdenken een holistische kijk aan die het hele systeem en al zijn onderling afhankelijke onderdelen in beschouwing neemt.

Stel bijvoorbeeld dat een organisatie een hoog personeelsverloop heeft. Bij een systeembenadering wordt niet alleen gekeken naar de omloopsnelheden zelf, maar wordt in plaats daarvan geprobeerd de onderliggende oorzaken van het probleem te begrijpen. Dit kan inhouden dat factoren zoals de bedrijfscultuur, vergoedingen en voordelen, betrokkenheid van werknemers en leiderschapsstijl worden onderzocht. Door de complexe onderlinge relaties tussen deze factoren te begrijpen, kan een effectievere oplossing worden ontwikkeld die de onderliggende oorzaken van het verloopprobleem aanpakt.

Systeemdenken is ook relevant voor positieve verandering omdat het een langetermijnperspectief aanmoedigt. Door te erkennen dat alles met elkaar verbonden is en dat verandering tijd kost, kan systeemdenken helpen om duurzame oplossingen te ontwikkelen die de onderliggende oorzaken aanpakken in plaats van alleen symptomen te behandelen.

Over het algemeen is systeemdenken een waardevol hulpmiddel voor het creëren van positieve verandering, omdat het een manier biedt om de complexe onderlinge relaties tussen verschillende elementen binnen een systeem te begrijpen en aan te pakken, en een holistische langetermijnaanpak voor het oplossen van problemen aanmoedigt.

Systeemdenken is een benadering voor het begrijpen en beheren van complexe systemen waarbij de onderlinge verbondenheid van verschillende elementen binnen een systeem wordt erkend. De dynamiek van systeemdenken verwijst naar de manieren waarop deze benadering werkt en evolueert in de tijd. Enkele belangrijke dynamieken van systeemdenken zijn:

 1. Terugkoppellussen: Systeemdenken erkent dat er vaak terugkoppelingen zijn binnen een systeem, waarbij de output van een systeem kan terugkoppelen naar de input en toekomstige resultaten kan beïnvloeden. Inzicht in deze feedbacklussen kan helpen om de onderliggende oorzaken van problemen te identificeren en effectievere oplossingen te ontwikkelen.

 2. Niet-lineaire relaties: Systeemdenken erkent dat relaties binnen een systeem vaak niet-lineair zijn, wat betekent dat kleine veranderingen in één deel van het systeem elders grote effecten kunnen hebben. Dit kan het moeilijk maken om de uitkomsten van een systeem te voorspellen en vereist een flexibele en adaptieve aanpak om problemen op te lossen.

 3. Emergentie: Systeemdenken erkent dat systemen vaak groter zijn dan de som van hun delen en dat nieuwe eigenschappen en gedragingen kunnen voortkomen uit de interacties tussen verschillende elementen binnen een systeem. Inzicht in emergentie kan helpen bij het identificeren van nieuwe mogelijkheden voor positieve verandering binnen een systeem.

 4. Grenzen: Systeemdenken erkent dat systemen begrensd worden door bepaalde beperkingen, zoals fysieke beperkingen of sociale normen. Inzicht in deze grenzen kan helpen om de grenzen van een systeem te bepalen en effectieve strategieën te ontwikkelen om het te beheren.

 5. Meerdere perspectieven: Systeemdenken erkent dat er vaak meerdere perspectieven en gezichtspunten zijn binnen een systeem, en dat deze de manier waarop het systeem werkt en evolueert kunnen beïnvloeden. Inzicht in deze verschillende perspectieven kan helpen om gebieden van conflict of spanning binnen een systeem te identificeren en strategieën te ontwikkelen om deze aan te pakken.

In het algemeen houdt de dynamiek van systeemdenken in dat de complexiteit en onderlinge verbondenheid van verschillende elementen binnen een systeem wordt herkend en dat dit begrip wordt gebruikt om effectieve strategieën te ontwikkelen om het systeem in de loop van de tijd te beheren en te verbeteren.

Systeemdenken en complexiteitstheorie zijn twee verwante studiegebieden die veel overeenkomsten hebben. Beide houden zich bezig met het begrijpen van het gedrag van complexe systemen, zoals ecosystemen, economieën of organisaties, die emergente eigenschappen vertonen die niet begrepen kunnen worden door hun individuele componenten geïsoleerd te analyseren.

Systeemdenken is een holistische benadering van probleemoplossing die de onderlinge verbondenheid en afhankelijkheid van verschillende delen van een systeem benadrukt. Hierbij worden de structuur en dynamiek van een systeem geanalyseerd, feedbacklussen en andere gedragspatronen geïdentificeerd en strategieën ontwikkeld om de prestaties van het systeem te optimaliseren.

Complexiteitstheorie daarentegen is een tak van de wiskunde en natuurkunde die zich bezighoudt met de studie van complexe systemen die niet-lineair gedrag vertonen en moeilijk te voorspellen zijn. Het omvat het analyseren van de eigenschappen van complexe systemen, zoals zelforganisatie, emergentie en chaos, en het ontwikkelen van modellen en theorieën om hun gedrag te beschrijven.

Terwijl systeemdenken zich vooral bezighoudt met het ontwerpen en beheren van complexe systemen, biedt de complexiteitstheorie het wiskundige en theoretische kader om het gedrag van deze systemen te begrijpen. Systeemdenken kan profiteren van de complexiteitstheorie door een dieper inzicht te verschaffen in de eigenschappen van complexe systemen, terwijl de complexiteitstheorie kan profiteren van systeemdenken door praktische toepassingen en inzichten te verschaffen voor het beheren en optimaliseren van deze systemen. Samen bieden systeemdenken en complexiteitstheorie een krachtige benadering voor het begrijpen en beheren van complexe systemen op allerlei gebieden.

FAQ > Design thinking

Design thinking is een probleemoplossende aanpak die zich richt op het begrijpen van de behoeften en perspectieven van gebruikers om innovatieve oplossingen te ontwikkelen. Positive Inquiry (PI) is een aanpak voor verandermanagement die zich richt op het identificeren van en voortbouwen op de positieve aspecten van een organisatie of systeem om positieve verandering te creëren. Hoewel design thinking en PI enkele belangrijke verschillen hebben, kunnen ze samen worden gebruikt om een effectievere benadering te creëren voor het oplossen van problemen en verandermanagement.

Een manier waarop design thinking kan worden gebruikt in PI is om gebieden te identificeren waar innovatie en creativiteit kunnen worden gebruikt om voort te bouwen op de positieve aspecten van een systeem. Dit kan inhouden dat de empathische benadering van design thinking wordt gebruikt om de behoeften en perspectieven van verschillende belanghebbenden te begrijpen en vervolgens dit begrip te gebruiken om nieuwe en innovatieve oplossingen te ontwikkelen die voortbouwen op de sterke punten van het systeem.

Stel bijvoorbeeld dat een organisatie te kampen heeft met een laag werknemersmoreel. Een PI-benadering zou kunnen bestaan uit het focussen op de positieve aspecten van de organisatie, zoals het sterke leiderschap en de ondersteunende cultuur. Design thinking kan worden gebruikt om gebieden te identificeren waar innovatie en creativiteit kunnen worden gebruikt om voort te bouwen op deze sterke punten, zoals het ontwikkelen van nieuwe trainingsprogramma's of teambuildingactiviteiten die de positieve cultuur van de organisatie versterken.

Daarnaast kan design thinking gebruikt worden om prototypes of proefprogramma's te ontwikkelen die na verloop van tijd getest en verfijnd kunnen worden. Deze iteratieve benadering van het oplossen van problemen is een belangrijk aspect van design thinking en kan helpen bij het creëren van effectievere en duurzamere oplossingen voor complexe problemen.

In het algemeen kan het gebruik van design thinking in PI helpen bij het creëren van een meer innovatieve en creatieve benadering van probleemoplossing en verandermanagement. Door de empathische benadering van design thinking te combineren met de positieve focus van PI, kunnen organisaties effectievere strategieën ontwikkelen om voort te bouwen op hun sterke punten en positieve verandering teweeg te brengen.

Design thinking is een probleemoplossende aanpak waarbij de behoeften en perspectieven van gebruikers worden begrepen om innovatieve oplossingen te ontwikkelen. De dynamiek van design thinking verwijst naar de manieren waarop deze aanpak werkt en evolueert in de tijd. Enkele belangrijke dynamieken van design thinking zijn:

 1. Empathie: Bij design thinking gaat het om een diep begrip van de behoeften en perspectieven van gebruikers en het vermogen om in hun schoenen te staan om inzicht te krijgen in hun ervaringen. Dit inlevingsvermogen is een belangrijk aspect van de aanpak en wordt gebruikt om oplossingen te ontwikkelen die echt voldoen aan de behoeften van gebruikers.

 2. Iteratie: Design thinking omvat een iteratieve benadering van probleemoplossing, waarbij oplossingen worden ontwikkeld en getest door middel van een reeks prototypes of proefprogramma's. Dit zorgt voor feedback en verfijning na verloop van tijd, wat leidt tot effectievere en duurzamere oplossingen.

 3. Samenwerking: Design thinking houdt samenwerking in tussen verschillende belanghebbenden, waaronder ontwerpers, gebruikers en andere belanghebbenden die een belang hebben bij het probleem dat wordt opgelost. Deze gezamenlijke aanpak helpt om meer verschillende perspectieven te genereren en kan leiden tot meer innovatieve oplossingen.

 4. Creativiteit: Design thinking houdt een creatieve benadering in van het oplossen van problemen, waarbij oplossingen niet beperkt worden door vooropgezette ideeën of veronderstellingen. Dit moedigt de ontwikkeling aan van nieuwe en innovatieve oplossingen die misschien niet overwogen zouden zijn met meer traditionele benaderingen voor het oplossen van problemen.

 5. Mensgerichtheid: Design thinking legt sterk de nadruk op de behoeften en perspectieven van gebruikers en op het ontwikkelen van oplossingen waarin hun ervaringen echt centraal staan. Deze focus op mensgerichtheid helpt ervoor te zorgen dat oplossingen effectief en zinvol zijn voor de mensen voor wie ze bedoeld zijn.

In het algemeen impliceert de dynamiek van design thinking een collaboratieve en creatieve benadering van het oplossen van problemen die sterk gericht is op de behoeften en perspectieven van gebruikers. Door gebruik te maken van een iteratief proces en de nadruk te leggen op empathie en mensgerichtheid, kan design thinking helpen bij het genereren van innovatieve en effectieve oplossingen voor complexe problemen.

FAQ > Open Ruimte Technologie

Open Space Technologie is een facilitatietechniek die vaak wordt gebruikt om groepsdiscussies en probleemoplossende processen te ondersteunen. Het is gebaseerd op het idee dat de meest effectieve en productieve gesprekken vaak plaatsvinden in een informele setting, waar deelnemers hun ervaringen en inzichten kunnen delen in een ontspannen en collaboratieve omgeving.

In de context van Positief Onderzoek kan Open Space Technologie gebruikt worden om een ruimte te creëren waar belanghebbenden samen kunnen komen om de positieve aspecten van een systeem te bespreken en te onderzoeken, en om mogelijkheden voor positieve verandering te identificeren. Dit kan inhouden dat een diverse groep belanghebbenden moet worden samengebracht, waaronder werknemers, klanten en andere belanghebbenden die belang hebben bij het succes van het systeem.

Het Open Space Technologie-proces omvat gewoonlijk de volgende stappen:

 1. De weg bereiden: De facilitator zet de discussie op gang en geeft een overzicht van het doel en de doelstellingen van de discussie.

 2. De ruimte openen: Deelnemers worden uitgenodigd om onderwerpen of interessegebieden aan te geven die ze verder willen uitdiepen. Deze onderwerpen worden vastgelegd op een groot bord of een muur, en deelnemers zijn vrij om rond te lopen en zich aan te sluiten bij groepen die hen interesseren.

 3. De onderwerpen verkennen: Deelnemers verkennen de onderwerpen in kleine groepen en delen hun ervaringen, inzichten en ideeën.

 4. De ideeën samenbrengen: De kleine groepen komen terug samen om hun inzichten en ideeën te delen en om gebieden van consensus en overeenstemming te identificeren.

 5. De ruimte sluiten: De facilitator sluit de discussie, vat de belangrijkste inzichten en ideeën samen die gegenereerd werden, en identificeert volgende stappen en acties.

In de context van Positief Onderzoek kan Open Space Technologie worden gebruikt om een gezamenlijke en inclusieve omgeving te creëren waar belanghebbenden hun ervaringen en inzichten kunnen delen en kunnen samenwerken om mogelijkheden voor positieve verandering te identificeren. Dit kan helpen om een gedeeld begrip op te bouwen van de positieve kwaliteiten en ervaringen die al bestaan binnen het systeem, en om gebieden te identificeren waar deze sterke punten kunnen worden benut om positieve verandering teweeg te brengen.

FAQ > Bedrijfscycli

Bedrijfscycli, ook wel economische cycli genoemd, zijn de terugkerende schommelingen van economische activiteit die in de loop der tijd optreden in marktgeoriënteerde economieën. Deze cycli worden gekenmerkt door afwisselende perioden van expansie en krimp, waarbij perioden van expansie meestal worden gekenmerkt door stijgende niveaus van economische groei, werkgelegenheid en productie, en perioden van krimp door dalende niveaus van economische activiteit.

Bedrijfscycli worden aangedreven door een reeks factoren, waaronder veranderingen in het vertrouwen van consumenten en bedrijven, verschuivingen in het beleid en de regelgeving van de overheid, schommelingen in de rentetarieven en de beschikbaarheid van krediet, en externe schokken zoals natuurrampen, oorlogen of veranderingen in internationale handelspatronen.

Bedrijfscycli worden gewoonlijk onderverdeeld in vier fasen: expansie, piek, krimp en dieptepunt. Tijdens de expansiefase is de economische groei meestal robuust, met stijgende werkgelegenheid, productie en consumentenbestedingen. Wanneer de economie haar hoogtepunt bereikt, begint de groei te vertragen en komt ze uiteindelijk in een krimpfase terecht, met afnemende economische activiteit, stijgende werkloosheid en dalende consumentenbestedingen. Het dieptepunt markeert het einde van de krimpfase en het begin van een nieuwe expansiefase.

Inzicht in conjunctuurcycli is belangrijk voor bedrijven, beleidsmakers en investeerders, omdat het hen kan helpen te anticiperen op veranderingen in de economische activiteit en hun strategieën dienovereenkomstig aan te passen. Bedrijven kunnen bijvoorbeeld hun productieniveaus of prijsstrategieën moeten aanpassen in reactie op veranderingen in de consumentenvraag, terwijl beleidsmakers rentetarieven of fiscaal beleid kunnen moeten aanpassen om economische groei en stabiliteit te ondersteunen. Evenzo kan het nodig zijn dat beleggers hun portefeuilles aanpassen als reactie op veranderingen in marktomstandigheden en economische indicatoren.

De huidige economische crisis is het gevolg van een reeks factoren, waaronder de wereldwijde COVID-19 pandemie, veranderingen in het gedrag van consumenten en bedrijven en verschuivingen in het beleid en de regelgeving van de overheid. Als gevolg hiervan zijn er verschillende conjunctuurcycli waar beleidsmakers, bedrijven en investeerders aandacht aan moeten besteden om de huidige economische omgeving beter te begrijpen en erop te reageren. Enkele van deze cycli zijn:

 1. De cyclus van het consumentenvertrouwen: Aangezien het consumentenvertrouwen en de uitgavenpatronen nauw verbonden zijn met de algemene economische activiteit, kan het bijhouden van veranderingen in het consumentenvertrouwen belangrijke inzichten verschaffen in economische trends en mogelijke verschuivingen in de vraag.

 2. De investeringscyclus van bedrijven: Veranderingen in bedrijfsinvesteringen kunnen wijzen op verschuivingen in vertrouwen en verwachtingen over toekomstige economische omstandigheden, maar ook op mogelijke veranderingen in trends in de sector en concurrentiedynamiek.

 3. De kredietcyclus: Toegang tot krediet en veranderingen in kredietverleningspatronen kunnen zowel het gedrag van consumenten en bedrijven als het algemene niveau van economische activiteit beïnvloeden.

 4. De internationale handelscyclus: Veranderingen in internationale handelspatronen en -beleid kunnen het concurrentievermogen van binnenlandse industrieën en de algemene gezondheid van de wereldeconomie beïnvloeden.

 5. De arbeidsmarktcyclus: Veranderingen in werkgelegenheidsniveaus, lonen en arbeidsmarktparticipatie kunnen belangrijke inzichten verschaffen in algemene economische trends en mogelijke verschuivingen in de vraag.

Hoewel deze bedrijfscycli onderling verbonden en complex zijn, kan het volgen en analyseren van deze trends helpen bij het nemen van beleidsbeslissingen, het sturen van bedrijfsstrategieën en het nemen van investeringsbeslissingen. Door aandacht te besteden aan deze cycli kunnen belanghebbenden de huidige economische crisis beter begrijpen en reageren op manieren die economische groei en stabiliteit bevorderen.

De Kondratieff longwave of K-wave theorie is een macro-economische theorie die suggereert dat kapitalistische economieën langetermijncycli van groei en verval doormaken. Deze cycli worden meestal gemeten in termen van Kondratieff-golven, waarvan wordt aangenomen dat ze tussen de 50 en 60 jaar duren.

Er is geen duidelijke consensus over waar we ons bevinden in de huidige longwave van Kondratieff. Sommige economen beweren dat we nog steeds midden in de vijfde golf zitten, die begon in het begin van de jaren 1980 en wordt gekenmerkt door de groei van de informatietechnologiesector en de toenemende globalisering van de wereldeconomie.

Anderen beweren dat we ons in de vroege stadia van een zesde golf bevinden, die wordt gekenmerkt door de opkomst van nieuwe technologieën zoals kunstmatige intelligentie, robotica en biotechnologie. Deze nieuwe golf zal naar verwachting belangrijke veranderingen teweegbrengen in de wereldeconomie en de samenleving als geheel.

Het is belangrijk om op te merken dat de Kondratieff longwave theorie niet algemeen geaccepteerd is en dat veel economen sceptisch zijn over de voorspellende kracht ervan. Hoewel er enkele algemene patronen kunnen worden waargenomen in de groei en neergang van economieën op de lange termijn, is het moeilijk om precieze voorspellingen te doen over de toekomstige koers van de wereldeconomie.

Suggesties voor een FAQ?

Als er een algemene vraag ontbreekt in onze lijst, voel je dan vrij om een suggestie te doen.

Je kunt het formulier ook gebruiken om een specifieke vraag te stellen. Hoe dan ook, we zijn er om je te helpen.Reik vandaag de hand; maak morgen vooruitgang.

Onze artsen staan klaar om met je te praten.

VERZOEK

Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang de whitepaper“Veerkracht heropbouwen: Nurturing the Human System in Post-Pandemic Organizations” whitepaper en ontvang bericht over nieuwe artikelen.