De cyclische leider

Cyclisch denken is een van de Thinking Caps van de RoundMap™ Panoptic. Het is een mentaliteit die de inherente cyclische aard van bedrijfs- en organisatiedynamiek erkent en omarmt. Het gaat om het begrijpen van en navigeren door de terugkerende patronen, ritmes en onderlinge afhankelijkheden van een systeem. Cyclisch denken omvat de volgende belangrijke aspecten:

 1. Holistisch perspectief: Een holistisch perspectief aannemen en begrijpen dat organisaties en systemen onderling verbonden zijn en functioneren binnen grotere systemen. Cyclische denkers erkennen dat acties en beslissingen in één deel van het systeem een rimpeleffect kunnen hebben in het hele systeem. Ze houden rekening met de onderlinge afhankelijkheden en terugkoppelingen binnen het systeem om weloverwogen beslissingen te nemen en te anticiperen op mogelijke gevolgen.
 2. Terugkoppelingslussen en iteratieve processen: Cyclische denkers begrijpen dat systemen worden gekenmerkt door terugkoppellussen, waarbij de output van een systeem de input beïnvloedt en vice versa. Ze besteden aandacht aan de feedbackmechanismen binnen het systeem. Ze willen leren van ervaringen uit het verleden en hun aanpak daarop aanpassen. Ze erkennen dat voortdurend leren en aanpassen essentieel zijn om effectief te kunnen navigeren door cyclische dynamiek.
 3. Anticipatie en paraatheid: Cyclische denkers hebben een vooruitziende blik en anticiperen proactief op cyclische veranderingen en verstoringen. Ze analyseren historische patronen, markttrends en externe factoren om potentiële verschuivingen te identificeren en zich erop voor te bereiden. Als ze de tekenen van komende cycli herkennen, kunnen ze strategieën ontwikkelen om kansen te benutten en risico’s te beperken. Risico’s die samenhangen met de cyclische aard van hun sector of markt.
 4. Veerkracht en aanpassingsvermogen: Cyclisch denken impliceert het ontwikkelen van veerkracht en aanpassingsvermogen om door de verschillende fasen van de cyclus te navigeren. Cyclische leiders omarmen verandering en onzekerheid en blijven flexibel in hun aanpak en strategieën. Ze begrijpen dat aanpassen aan veranderende omstandigheden cruciaal is voor duurzaam succes.
 5. Perspectief op lange termijn: Cyclische denkers hebben een langetermijnperspectief en erkennen dat cycli deel uitmaken van een groter traject. Ze begrijpen dat cyclische patronen zich in de loop van de tijd herhalen en dat kortetermijnfluctuaties moeten worden gezien binnen langetermijntrends. Dit perspectief helpt hen om strategische beslissingen te nemen die aansluiten bij de overkoepelende doelen en visie van de organisatie.

Samengevat combineert cyclisch denken het bewustzijn van cyclische leiderschaps- en managementdynamieken met de principes van systeemdenken. Het gaat om het omarmen van de onderlinge verbondenheid van systemen, het begrijpen van feedbacklussen en het anticiperen op en voorbereiden op cyclische veranderingen.

Het cultiveert veerkracht en aanpassingsvermogen en behoudt een langetermijnperspectief. Door cyclisch denken op te nemen in besluitvormingsprocessen kunnen leiders en managers effectief navigeren door de cyclische aard van hun organisaties en systemen. Hierdoor bevorderen ze duurzame groei en succes.

Cyclisch leiderschap

Cyclisch leiderschap is een benadering van leiderschap die de continue, cyclische aard van organisatie- en teamdynamiek benadrukt. Het erkent dat organisaties en teams door verschillende stadia of ontwikkelingscycli gaan. Effectief leiderschap vereist aanpassingsvermogen en reactievermogen op deze veranderende fasen.

Bij cyclisch leiderschap begrijpen leiders dat teams en organisaties perioden van groei, stabiliteit of achteruitgang kunnen doormaken. Ze erkennen het belang van het begeleiden en ondersteunen van hun teamleden in elke fase, het benutten van hun sterke punten en het aanpakken van uitdagingen. Cyclische leiders begrijpen ook dat er na een periode van groei of succes behoefte kan zijn aan vernieuwing, innovatie of aanpassing om het momentum te behouden.

Deze leiderschapsaanpak houdt in dat je de vooruitgang van het team nauwgezet volgt en de behoeften en ambities van de teamleden begrijpt. Het bevordert samenwerking en communicatie en stuurt waar nodig bij om het team op één lijn te houden met de doelen. Cyclische leiders omarmen verandering, zien tegenslagen als kansen om te leren en te verbeteren en werken actief aan het creëren van een positieve en veerkrachtige organisatiecultuur.

Cyclisch beheer

Cyclisch management verwijst naar een benadering van het managen van een organisatie of een project die rekening houdt met de cyclische aard van verschillende factoren die de activiteiten beïnvloeden. Het erkent dat veel aspecten van het bedrijfsleven, zoals economische omstandigheden, markttrends en beschikbaarheid van middelen, in de loop van de tijd in voorspelbare patronen fluctueren. Bij cyclisch management worden besluitvorming en planning gebaseerd op inzicht in deze cycli en hun mogelijke gevolgen voor de organisatie. Het gaat om het identificeren en analyseren van patronen en trends om te anticiperen op veranderingen en de juiste aanpassingen te maken. Enkele veelvoorkomende gebieden waarop cyclisch beheer wordt toegepast, zijn:

 • Economische cycli: Bedrijfscycli bestaan meestal uit perioden van expansie en krimp. Cyclisch management houdt in dat strategieën en de toewijzing van middelen worden aangepast aan de heersende economische omstandigheden. Tijdens een economische neergang kan bijvoorbeeld de nadruk worden gelegd op kostenbesparende maatregelen en efficiëntieverbeteringen. Terwijl investeringen en uitbreidingsplannen voorrang kunnen krijgen tijdens groeiperiodes.
 • Marktcycli: Markten vertonen vaak cyclische patronen, zoals vraagschommelingen en verschuivingen in consumentenvoorkeuren. Effectief cyclisch beheer houdt in dat markttrends worden gevolgd, marktonderzoek wordt gedaan en het productaanbod wordt aangepast. Net als de bijbehorende prijs- en marketingstrategieën.
 • Cycli van grondstoffen: Door de dynamiek van vraag en aanbod, naast andere factoren, ervaren specifieke hulpbronnen, zoals grondstoffen of natuurlijke hulpbronnen, prijscycli. Organisaties die actief zijn in sectoren die afhankelijk zijn van deze hulpbronnen, moeten hun activiteiten beheren in het licht van deze cycli. Dit kan voorraadbeheer, hedgingstrategieën of alternatieve inkoopopties inhouden.
 • Innovatiecycli: Technologische vooruitgang en productlevenscycli volgen vaak voorspelbare patronen. Cyclisch management in deze context omvat het herkennen van de fases van innovatie. Dit omvat onderzoek en ontwikkeling, productintroductie, groei, volwassenheid en achteruitgang. Het helpt organisaties bij het plannen van nieuwe productlanceringen, upgrades of diversificatie om concurrerend te blijven.

Cyclisch management gaat niet over het voorspellen van de toekomst met absolute zekerheid. Het gaat om het begrijpen van en voorbereiden op de terugkerende patronen en schommelingen die de prestaties van een organisatie beïnvloeden.

Door deze cycli te erkennen en hun strategieën hierop aan te passen, kunnen bedrijven hun veerkracht vergroten. En ze kunnen hun activiteiten optimaliseren en beter geïnformeerde beslissingen nemen in een dynamische omgeving.

Definitie van een Cyclische Leider

Een cyclisch leider is dus een leider die de cyclische aard van verschillende factoren die zijn organisatie beïnvloeden begrijpt en effectief beheert. Een cyclische leider is in staat om patronen en trends te herkennen en te analyseren op gebieden zoals de economie, marktomstandigheden, beschikbaarheid van hulpbronnen en innovatiecycli. Ze zouden begrijpen dat deze factoren voorspelbare cycli doormaken en hun leiderschapsaanpak daaraan aanpassen. Enkele kenmerken en gedragingen die een cyclisch leider zou kunnen vertonen zijn:

 • Adaptieve mindset: Een cyclische leider heeft een open en adaptieve mindset, die constante verandering herkent. En dat verschillende strategieën nodig kunnen zijn tijdens verschillende cyclusfasen. Ze zijn bereid om hun aanpak aan te passen en de nodige veranderingen door te voeren om de organisatiedoelen te bereiken.
 • Strategische planning: Een cyclische leider zou aan strategische planning doen, rekening houdend met de verwachte cycli en trends die zijn organisatie beïnvloeden. Ze zouden proactief potentiële uitdagingen en kansen in verband met deze cycli identificeren en plannen ontwikkelen om ze effectief te doorkruisen.
 • Monitoring en analyse: Een cyclische leider zou relevante gegevens en informatie nauwgezet volgen om de voortgang van cycli te volgen en opkomende trends te identificeren. Ze gebruiken analytische vaardigheden om de gegevens te interpreteren en weloverwogen beslissingen te nemen op basis van hun begrip van de cyclische aard van verschillende factoren.
 • Flexibiliteit en wendbaarheid: Een cyclische leider zou flexibel en wendbaar zijn in het reageren op veranderingen in de bedrijfsomgeving. Ze konden pivoteren en hun strategieën aanpassen om prestaties te optimaliseren en kansen te grijpen tijdens verschillende fasen van de cyclus.
 • Samenwerking en teamwerk: Een cyclische leider zou een collaboratieve en samenhangende teamomgeving bevorderen. Ze moedigen open communicatie, het delen van kennis en samenwerking tussen verschillende functies aan om de organisatie in staat te stellen effectief te reageren op cyclische veranderingen.

Het is belangrijk om op te merken dat de term “cyclisch leider” niet algemeen erkend wordt in de leiderschapsliteratuur. Toch kunnen de hierboven beschreven kwaliteiten waardevol zijn voor leiders die in dynamische omgevingen werken. Hier spelen cyclische factoren een belangrijke rol in het succes van organisaties.

Reik vandaag de hand; maak morgen vooruitgang.

Onze artsen staan klaar om met je te praten.

VERZOEK

Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang de whitepaper“Veerkracht heropbouwen: Nurturing the Human System in Post-Pandemic Organizations” whitepaper en ontvang bericht over nieuwe artikelen.